Od 01.06. 2020 r. rozpoczęliśmy rekratujację do projektu „Most Aktywnego Seniora”. Projekt będzie realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby chcące wziąść udział w projekcie zapraszamy w każdy czwartek do siedziby GOKiS w Rajczy na na spotkania rekrutacyjne. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie będzie można uzyskać drogą elektroniczną lub osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Fundacji czynnym w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-18.00 oraz soboty w godz. 9.00-11.00 oraz w siedzibie Związku Emerytów i Rencistów oddz. Rajcza ul. Parkowa w czwartki w godz. 8.00-12.00.
Wypełnione formularze w formie papierowej będą przyjmowane w Biurze Projektu. Każdy z kandydatów dostanie indywidualny numer oraz otwierdzenie złożenia formularza. Do projektu zostaną przyjęte wszystkie chętne osoby w limicie miejsc.

W przypadku większej ilości osób chętnych niż liczba miejsc wśród kandydatów przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna lub test, który pozwoli ocenić, które z osób najbardziej potrzebują wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej w różnych bszarach (lista rankingowa) i te osoby zostaną wpisane na listę uczestników. Ponadto zostanie utworzona lista osób rezerwowych. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu podpiszą deklarację uczestnictwa zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w projekcie. W przypadku niezgłoszenia się uczestników w wyznaczonym terminie, po uprzednim upomnieniu / do udziału w projekcie zaproszone zostaną kolejne osoby z listy rezerwowej. Przez cały okres realizacji projektu; zarówno w trakcie rekrutacji jak i realizacji pozostałych działań z udziałem uczestników przestrzegane będą procedury związane z zachowaniem przejrzystości oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

Komentarze zablokowane